اگر شرکت خدماتی شما مایل به همکاری با واحدهای فناور است فرم زیر را تکمیل نمایید.