صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین به استناد ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی کاربردی توسعه با شخصیت حقوقی غیردولتی توأم با استقلال مالی فعالیت می کند. صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ در دفتر موسسات غیرتجاری اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.