ماهیت فناوری و اجزای تشکیل دهنده آن

تکنولوژی و یا همان فناوری از دو واژه یونانی تکنو و لوژی ترکیب شده است. تکنو در زبان یونانی به معنی فن و هنر و لوژی به معنی شناخت است. از این رو فناوری به معنای شناخت فن ترجمه شده است. در توصیف مفهوم فناوری می توان گفت فناوری یک نوع توانمندی است که می تواند در قالب دانش، مهارت و تجهیزات تبلور یابد.

فناوری مجموعه ای از دانش، مهارت ها و تجهیزات است که سطح توانمندی سازمان را برای انجام دادن فعالیت ها، فرایندها و نیز برای توسعه محصولات و خدمات افزایش می دهد. بنابر این فناوری یا تکنولوژی به معنی “توانمندی” است.

با توجه به تقسیم بندی اطلس فناوری می توان چهار جزء اصلی فناوری را به صورت زیر متمایز ساخت:

۱ سخت افزار: جسمی که در آن فناوری جای گرفته است و می توان آن را امکانات نامید و به ابزارها، تجهیزات، ماشین آلات و خودروها اطلاق می گردد.
۲ انسان افزار: انسانی که روی فناوری جای گرفته است و می توان آن را توانایی نامید و شامل دانش، مهارت ها، عقل، ابتکار و تجربه هر انسان یا جمعی از آنان می باشد.
۳ اطلاعات افزار: سندی که در آن فناوری جای گرفته است و می توان آن را حقایق نامید و به جنبه هایی از فناوری مانند تکنیک ها، روش ها، نظریه ها، مشخصات و روابطی اطلاق می شود که در نشریات، اسناد و دستورالعمل ها تشریح می گردند.
۴ سازمان افزار: سازمانی که در آن فناوری جای گرفته است و می توان آن را چارچوب نامید و برای تسهیل ادغام موثر سایر اجزا از جمله امکانات، توانایی ها و حقایق مورد نیاز است و شامل نظام های مدیریتی، ارتباطات و نظام های سازمانی می شود.
در تعریف دیگری از فناوری می توان آن را مجموعه ای از اجزای دانش، مهارت و تجهیزات بیان نمود که هرکدام بر بخشی از فناوری تاکید می کنند. بنابراین فناوری برابر است با:

فناوری = تجهیزات + مهارت + دانش

در این تقسیم بندی، “دانش” نسبت به اطلاعات، مفهومی وسیع تر دارد و در برگیرنده دانش سازمانی، فردی و اطلاعاتی فناوری است. “مهارت” نیز شامل مهارت های فردی، سازمانی و مدیریت فناوری است.