از این صفحه برای تماس با شبکه نوآوری قزوین یا ارسال دیدگاها، انتقادات  و پیشنهادات خود در مورد قسمت های مختلف آن استفاده کنید.

آدرس: قزوین .بلوار نخبگان. کیلومتر ۲ جاده باراجین.پارک علم وفناوری استان قزوین

 تلفن :  ۱۵_۳۳۶۹۷۲۰۰ ۰۲۸ 

Qinet.ir@gmail.com

10 + 6 =