افتتاحیه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری

http://qicenter.ir

بازید از نمایشگاه محصولات فناور پارک

http://qstp.ir

بازدید از پیشنهادی مرکز نوآوری فرهنگ و هنر